DM brukslydnad 2022

Svenska Brukshundklubbens Närkedistrikts regler för Brukslydnads DM för lag. Tävlingen är avsedd att stimulera samarbetet mellan distriktets klubbar. Tävlingen avhålls en gång per år i juni månad, arrangör utses efter  fastslagen turordning.

 1. Laget består av fyra (4) ekipage varav de tre (3) bästa räknas.
 2. Klubben anmäler högst fem (5) ekipage och anger vilket som är reservekipage. 
  Reserven får ingå i laget om anmält ekipage fått förhinder. Obs! det räcker med tre
  anmälda för att bilda ett lag.
 3. Rasklubb äger rätt att delta, deltagare i lagen ska vara medlem i någon lokalklubb i
  Närkedistriktet.
 4. Anmäld registrerad hund tävlar i den högsta klass hunden tävlat i och enligt gällande
  bruksprovsregler.
 5. Registrerad eller oregistrerad hund (med tävlingslicens) som inte tävlat bruks deltar
  enligt följande:
  • Inte tävlat deltar i appellklass
  • Tävlar i lydnadsklass 1, deltar i lägre klass
  • Tävlar i lydnadsklass 2, deltar i högre klass
  • Tävlar i lydnadsklass 3, deltar i elitklass 
  • Hund som tidigare år tävlat appellklass med snittbetyg 7 tävlar automatiskt i
  lägre klass påföljande år.
 6. Lokalklubben är ansvarig för att hundarna anmäls i rätt klass. Felanmäld hund stryks
  resultatet för.
 7. På tävlingsdagen medtas domarprotokoll för bruksprov som ska var ifyllda med
  hundnamn, förare och klubb.
 8. Varje anmält ekipage lottas tillsammans oberoende av klass. Lottningen utgör
  startordningen för lydnaden tävlingsdagen. Arrangerande klubb lottar startordningen i
  förväg.
 9. Hundförare äger rätt att tävla med EN hund.
 10. Inbjudan till Brukslydnad för lag ska vara lokalklubbarna tillhanda senast en (1) månad
  före tävlingsdagen. Anmälan ska vara arrangerande klubb tillhanda 14 dagar innan
  tävlingsdagen, den ska innehålla förarnas och hundarnas namn samt tävlingsklass.
  Efter anmälningstidens utgång får inga efteranmälningar mottagas.
 11. Distriktets tävlingssektor utser tre (3) domare, en till varje station.
 12. Arrangerande lokalklubb delar upp lydnadsmomenten på minst tre stationer.
 13. Momenten budföring (utan skott) appellklass och lägre klass samt uppletande högre
  klass och elitklass utförs före lydnadsmomenten, vilket även gäller platsliggningen
  (utan skott).
 14. Startavgiften enligt appellklass x 4 ska insändas till arrangören samtidigt med anmälan.
  En startavgift per lag sändes till distriktet. Vinnande lag erhåller guldplaketter, lag 2
  silver och lag 3 bronsplaketter. Plaketterna utdelas vid tävlingstillfället. Plaketterna med
  gravyr bekostas av distriktet och beställes av distriktet.
 15. Vid lika betyg mellan lag ska placeringen delas.
 16. Alla i tävlingen deltagande lag erhåller distriktets diplom, distriktet svarar för kostnaden.
 17. Resultatlistan omfattar endast lag.
 18. Vid tävlingen ska gällande regler för bruksprov och tävlingar samt ett ex av dessa stadgar finnas tillgängliga.